Skip to main content

Opslag gevaarlijke stoffen (PGS 15)

Gevaarlijke stoffen worden veel gebruikt in de productie van gebruiksartikelen en voedingsmiddelen. Om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te garanderen is het werken met deze stoffen aan strenge voorschriften en regelgeving gebonden, zoals:

 • Inventarisatie van de aanwezige gevaarlijke stoffen. Bijzondere aandacht voor kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen (CMR-stoffen).
 • Bepalen van het blootstellingsniveau. Dit is een waarde die aangeeft in welke mate werknemers de gevaarlijke stof binnenkrijgen.
 • Voorkomen van blootstelling door middel van beheersmaatregelen.
 • Bij elke verandering (intern en extern) moet nagegaan worden of de veiligheidsmaatregelen nog voldoende zijn.
 • Veilige opslag van gevaarlijke stoffen (PGS 15).

Bepalen blootstellingsniveau (blootstellingmetingen)

Als werknemers tijdens het werk blootgesteld (kunnen) worden aan gevaarlijke stoffen, dan is de werkgever verplicht de mate (hoeveelheid) van blootstelling te beoordelen. Het blootstellingsniveau kan onder meer worden bepaald door middel van blootstellingsmetingen. Verstappen VGM Advies voert blootstellingsmetingen volgens onderstaand stappenplan op hoofdlijnen uit:

 • Allereerst zal worden bepaald aan welke gevaarlijke stoffen medewerkers worden blootgesteld, bij welke bedrijfsactiviteiten en bij welke groep medewerkers.
 • Afhankelijk van eerder genoemde parameters zal een passend meetplan worden opgesteld.
 • De metingen worden uitgevoerd conform geldende normen en richtlijnen.
 • Analyses vinden plaats in een geaccrediteerd laboratorium.
 • De meetresultaten worden beoordeeld conform NEN-EN 689 en vastgelegd in een rapportage. De rapportage zal omvatten:
  • concentraties per geselecteerde meetlocatie;
  • foto's van de geselecteerde meetomstandigheden en locaties;
  • bedrijfsomstandigheden (bijzonderheden) waarbij de metingen zijn uitgevoerd;
  • gebruikte meetmethoden en wijze van meting (stationair of persoonsgebonden);
  • gebruikte meetapparatuur;
  • een toetsing aan normen, grenswaarden en richtlijnen.

Opslag van gevaarlijke stoffen (PGS 15)

De Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen (PGS) is een richtlijn voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan en/of gebruiken en voor overheden die zijn belast met de vergunningverlening en het toezicht op deze bedrijven. Bij veel bedrijven is sprake van opslag van een bepaalde hoeveelheid verpakte gevaarlijke stoffen. Bijvoorbeeld in emballage of gasflessen. Veelal moeten bedrijven voldoen aan de PGS 15. Het toepassingsgebied van PGS 15 heeft betrekking op stoffen van een groot aantal ADR-klassen die worden opgeslagen of tijdelijk opgeslagen in afwachting van verder transport. PGS 15 heeft naast ADR-geclassificeerde stoffen tevens betrekking op CMR-stoffen.

Welke eisen gelden bij u voor de opslag van gevaarlijke stoffen? We bieden u graag een advies op maat.

Wilt u een vraagstuk aan ons voorleggen of vrijblijvend kennismaken?

Neem contact op met Verstappen VGM Advies

Wilt u een vraagstuk aan ons voorleggen of vrijblijvend kennismaken?