Skip to main content

Explosieveiligheid binnen uw bedrijf

Maakt u in uw bedrijf gebruik van explosieve stoffen of ontstaan er regelmatig situaties die potentieel explosiegevaar opleveren? Dan is het niet alleen wettelijk gezien belangrijk om uw risico’s inzichtelijk te maken en te beperken, maar ook om de veiligheid van uw medewerkers, de omgeving en uw bedrijf te verbeteren. Verstappen VGM Advies ondersteunt u graag bij het creëren van explosieveiligheid; een veilige, gezonde bedrijfs- en werkomgeving, waarmee u aan de wettelijke verplichtingen voldoet.

Is explosiegevaar in uw bedrijf van toepassing?

Explosiegevaar ontstaat wanneer voldoende brandstof, zuurstof en een ontstekingsbron samenkomen. Er zijn drie soorten brandstoffen die een explosie teweeg kunnen brengen in specifieke atmosferische omstandigheden, namelijk gas, nevel en (vaste) stoffen. De gangbare benaming voor dit fenomeen is ATmosphères EXplosibles (ontplofbare atmosferen), afgekort ATEX. Gassen als propaan en waterstof, nevels als aceton en benzine en vaste stoffen als houtstof en meel kunnen in de ‘juiste’ omstandigheden explosiegevaarlijk zijn.

Is explosiegevaar in uw bedrijf van toepassing? Bij Verstappen VGM Advies brengen we dit graag voor u in kaart. Als risico-inventarisatie & -evaluatie met een specialisatie op explosieveiligheid binnen bedrijven, adviseren en ondersteunen we u volledig.

Wettelijke eisen op het gebied van explosieveiligheid

Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit, opgenomen in de Nederlandse wet, bent u verplicht om beheersingsmaatregelen te nemen wanneer er sprake is van explosierisico. Zo dient u specifieke risico’s ten aanzien van explosieve atmosferen te identificeren en ook de waarschijnlijkheid van een explosie, de omvang van de gevolgen daarvan en preventieve maatregelen die zijn getroffen vast te leggen. In specifieke gevallen dient u te voldoen aan de ‘zoneplicht’, de aanduiding van zones in uw bedrijf, ingedeeld en gedefinieerd in de mate van explosierisico.

Borging van explosieveiligheid in een EVD

Alle eisen die de Arbowet stelt aan explosieveiligheid moeten door bedrijven nageleefd worden. De risico’s en getroffen maatregelen legt u vast in een Explosieveiligheidsdocument (EVD), die te allen tijde actueel dient te zijn. Verstappen VGM Advies ontzorgt u volledig op het gebied van explosieveiligheid en informeert u proactief wanneer beleid aangepast dient te worden om tegemoet te komen aan actuele wet- en regelgeving. Kunt u meer ondersteuning gebruiken binnen het Arbospectrum? Op verzoek voeren we ook een volledige risico-inventarisatie & -evaluatie voor u uit.

Wilt u een vraagstuk aan ons voorleggen of vrijblijvend kennismaken?

Neem contact op met Verstappen VGM Advies

Wilt u een vraagstuk aan ons voorleggen of vrijblijvend kennismaken?