Skip to main content

Taak Risico Analyse (TRA)

Met behulp van een Taak Risico Analyse (TRA) worden van bepaalde risicovolle taken de risico’s ingeschat en risico reducerende maatregelen benoemd. Risicovolle taken zijn werkzaamheden die complex zijn, eenmalig of weinig voorkomen, of een verhoogd risico met zich meebrengt. Voorbeelden waarvoor een TRA opgemaakt kan worden:

  • Incidentele werkzaamheden met chemicaliën
  • Werken in een besloten ruimte
  • Onderhoudswerkzaamheden aan een installatie of in een ruimte met verhoogd explosierisico

De TRA wordt opgemaakt volgens een vaste systematiek. In chronologische volgorde wordt per taak van de uit te voeren activiteit de risico’s benoemd en vervolgens worden beheersmaatregelen benoemd. Beheersmaatregelen moeten worden geïmplementeerd aan de hand van de arbeidshygiënische strategie (eerst bronaanpak). De waardering van de risico’s kan worden gedaan met behulp van het risicomodel Kinney & Wiruth.

Voorafgaand aan de werkzaamheden dienen de beheersmaatregelen aanwezig te zijn. De TRA dient besproken met de betrokken medewerkers. Meestal maakt de TRA deel uit van de werkvergunning. Tijdens de werkzaamheden dient toezicht worden gehouden of wordt gewerkt conform de gemaakte afspraken. Indien afgeweken wordt van de gemaakte afspraken of de beheersmaatregelen zijn praktisch niet uitvoerbaar dan dienen de werkzaamheden te worden gestaakt. De TRA moet opnieuw worden beoordeeld. Na afloop van de werkzaamheden moet de TRA te worden geëvalueerd.

Opstellen van een TRA

Verstappen VGM Advies heeft ruime ervaring met het opstellen van een TRA.

Neem contact op met Verstappen VGM Advies

Wilt u een vraagstuk aan ons voorleggen of vrijblijvend kennismaken?