Skip to main content

Werkplekinspectie (WPI) en Observatie Onbewust Gedrag (OOG)

Jaarlijks gebeuren in Nederland veel arbeidsongevallen. Volgens het CBR zijn hierbij jaarlijks 230.000 werknemers betrokken, dit betekent ruim 600 slachtoffers per dag. Eén derde van deze slachtoffers kan door hun ongeval (tijdelijk) niet meer werken. Daarnaast vallen er jaarlijks 80 á 90 dodelijke slachtoffers tijdens uitvoering van de werkzaamheden. Veel ongevallen kunnen worden voorkomen door tijdig ingrijpen in de ongevalsketen. Dit kan door het voorkomen van onveilige handelingen en situaties, dit zijn directe aanleidingen van incidenten.

Werkplekinspecties

De werkplekinspectie (WPI) is een praktisch hulpmiddel om veilig en gezond werken op de werkplek te bereiken, te bevorderen en te handhaven. Verstappen VGM Advies kan ondersteunen bij de uitvoering van WPI’s. Tijdens de inspecties wordt onder andere gelet op:

  • risicovolle taken
  • naleving veiligheidsregels en -voorschriften
  • orde en netheid
  • gevaarlijke situaties en handelingen
  • status, veilig en juist gebruik van machines en gereedschap.

Bevindingen worden besproken en vastgelegd op een checklist. Actiepunten worden verzameld op een actielijst, inclusief verantwoordelijke en deadline. De checklist is geen vervanging van de RI&E, waarin meer aandacht is voor controle op structurele activiteiten zoals het periodiek keuren van arbeidsmiddelen.

Veiligheidsobservaties

Een afgeleide van werkplekinspecties zijn veiligheidsobservaties, zogenaamde OOG-ronden. OOG staat voor Observatie Onbewust Gedrag. Deze observaties worden, bij voorkeur, met een leidinggevende uitgevoerd. Uitgangspunt is dat veel (onveilig) gedrag onbewust gebeurd en dat werknemers niet bewust onveilig werken. Werknemers veroorzaken vaak onbewust gevaar voor zichzelf en anderen op de werkvloer. Wanneer vanuit deze instelling een OOG-ronde wordt gelopen zullen werknemers zich niet aangevallen voelen, maar juist ondersteund. In deze aanpak ligt het accent meer op het bespreekbaar maken van veiligheidsbeleving van de medewerkers. Welke risico's onderkennen ze voor zichzelf en voor collega's? Hoe gaat hij/zij hiermee om? Verstappen VGM Advies kan (samen met u) OOG-ronden uitvoeren.

Wilt u een vraagstuk aan ons voorleggen of vrijblijvend kennismaken?

Neem contact op met Verstappen VGM Advies

Wilt u een vraagstuk aan ons voorleggen of vrijblijvend kennismaken?